KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TÂN THẾ KỶ

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TÂN THẾ KỶ(2015-09-03 09:38:14)

Khuyến mãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty TNHH Tân Thế Kỷ

 

 SALES PROMOTIONAL CAMPAIGN

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

To        : Valuable customer/s.

Kính gửi Qúy khách hàng.

 

Thank you very much for your using of our products and services.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Qúy khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

On the occasion of twenty years anniversary of our company, we are pleased to announce the “SALES PROMOTIONAL CAMPAIGN”, of which details are below.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Qúy khách hàng “ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI”, chi tiết như sau :

 

1.  Period (thời gian)              :  21/2/2016 – 21/2/2017 (one year) (1 năm)

2.      Subject items (Sản phẩm)            :

 - Welders, Robots, Cutters, CNC ( Máy hàn, robot, máy cắt, máy cắt CNC)

 - Welding rod and wire ( dây hàn và que hàn)

         - Industrial gases ( Khí công nghiệp)

         - NCI products and services( Các sản phẩm và dịch vụ của công ty Tân Thế Kỷ)

3.      Award ( Phần thưởng):

 

Quantity or subject items ( Số lượng hoặc sản phẩm)

Award ( Phần thưởng)

- 100 welders / cutters (or over) or

100 máy hàn/ máy cắt ( hoặc nhiều hơn), hoặc

- 1,000 MT of welding rod or wire (or over)or

1000 tấn que hàn hoặc dây hàn (  hoặc nhiều hơn), hoặc

- 10 Robots ( or over )or

10 robot ( hoặc nhiều hơn) hoặc

- 1 USD millions  of purchased value (or over)

Tổng giá trị mua hàng là một triệu USD( hoặc nhiều hơn)

One person will be invited to Japan for enjoying Sakura flower in April 2017 for a week.

 Mời 1 người của Qúy công ty đi du lịch Nhật Bản để thưởng thức hoa anh đào trong vòng 1 tuần vào tháng 4/2017

 

 

 

Note ( Chú ý) :

+ Subject items and quantity should be purchased, delivered and paid during the period 21/2/2016 - 2017.

Hàng hóa và số lượng được mua, giao nhận và thanh toán trong khoảng thời gian từ 21/02/2016 đến 21/02/2017

+This is calculated on single customer / end user / account.

Các số liệu trên được tính cho 1 khách hàng đơn lẻ / 1 người sử dụng cuối cùng/ 1 tài khoản .

 

We do hope you will enjoy this “SALES PROMOTIONAL CAMPAIGN” to increase your consumption of our products and services.

Chúng tôi hy vọng Qúy khách hàng sẽ su dụng “Chương trình khuyến mại” này để thúc đẩy số lượng tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

Hanoi, September 1, 2015.

Sincerely yours,

Trân trọng

 

 

 
   

Le Thanh Vinh

Chairman & CEO

 

Lê Thanh Vinh

Giám đốc

21/2/2017

Twenty years anniversary of New Century International Co., Ltd.

(20 năm thành lập công ty TNHH Tân Thế Kỷ)