Tân Thế Kỷ - 20 năm - Một chặng đường (21/02/1997-21/02/2017)